Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület (székhely: 2903 Komárom, Csendes utca 8., adószám: 18607190-1-11, nyilvántartási szám: 11-02-0001067), mint Szolgáltató („Szolgáltató”) ART-Tér Művészeti Szabadiskola & Közösségi Tér által meghirdetett programokra és szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Szolgáltató adatai

 

A Szolgáltató neve: Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület

 

A Szolgáltató székhelye: 2903 Komárom, Csendes utca 8.
A Szolgáltató telephelye: 2900 Komárom, Klapka György út 61A

 

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@art-ter.eu

 

Nyilvántartási száma: 11-02-0001067

Adószáma: 18607190-1-11

 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Tatabányai Törvényszék

 

Telefonszáma: +36 20 584 2860

 

 1. Irányadó jogszabályok

 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. Adatkezelési szabályzat

 

A Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület adatkezelési szabályzata: https://mag-haz.eu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 1. A szerződés létrejötte

 

A szolgáltatási szerződés a Jelentkezési lap online kitöltésével és megküldésével, a megrendelés Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával, illetve az előleg vagy részvételi díj számlájának kiegyenlítésével jön létre. A program vagy a szolgáltatás idejét, helyszínét, szakmai tartalmát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét a Szolgáltató által kiadott szolgáltatási ajánlat (honlap, tájékoztató), az online jelentkezést visszaigazoló Jelentkezési lap és a befizetett részvételi díj nyugtája tartalmazza. Az előző okmányokban nem szereplő, szóbeli, a Szolgáltató által írásban kifejezetten vissza nem igazolt kikötések nem része a szerződésnek.

 

 1. Részvételi és/vagy szolgáltatási díj

 

A részvételi és/vagy szolgáltatási díj a meghirdetett programban/szolgáltatásban szereplő szolgáltatások árát és a Szolgáltató költségét foglalja magában. Az egyes szolgáltatásokhoz tartozó díjait a https://art-ter.eu, a Szolgáltató a weboldalán hirdeti meg. A weboldalunkon szereplő díjak bruttó értendők.

 

 1. Fizetési feltételek

 

A Megrendelő a szolgáltatási igénybevételi lap visszaigazolását követően a programhoz meghirdetett (honlap, tájékoztató) fizetési lehetőségek szerint előleget vagy a teljes díjat megfizeti. Elfogadott fizetési módok: készpénz vagy banki átutalás. A megfizetett előleg vagy szolgáltatási díj garantálja, hogy az ily módon lefoglalt szolgáltatást a Szolgáltató teljesíti. A teljes részvételi díj megfizetésének határideje a visszaigazolásban foglaltak szerint alakul. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő fizetési határidőről a Szolgáltató külön értesítést nem küld. A határidő be nem tartása a megkötött szerződés megszüntetését eredményezi. Ilyen esetben a Szolgáltató úgy tekinti, mintha a Megrendelő a szerződést lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek életbe (9. pont).

 

 1. Szolgáltatási tájékoztató

 

A szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, időtartamát, a részvételi díjakat, a szolgáltatás leírását, a szolgáltatási díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket (pl. szállás, utazás, fuvarozás) és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat a Szolgáltató a https://art-ter.eu weboldalon hirdeti meg, csakúgy, mint az időszakos szolgáltatásokat, kedvezményes ajánlatokat szintén a fenti weboldalon hirdeti meg.

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1. 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások elindításához tervezett legkisebb részvételi létszám hiányában a program megkezdése előtti 5. naptári napig a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől elálljon.

 

 1. 2. Amennyiben a meghirdetett szolgáltatás megvalósulását vis major jellegű: háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és kártérítési felelősséggel nem tartozik. Ugyanakkor törekszik arra, hogy az elmaradt, meghiúsult szolgáltatást más alkalommal, hasonló tartalommal a Megrendelővel egyeztetett módon a közös legkisebb kárviselés elve alapján a későbbiekben megvalósítsa.

 

 1. 3. A Szolgáltató a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve természeti vagy politikai okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

 

 1. 4. A Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (alvállalkozó) útján teljesíti. A Szolgáltató köteles a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárt megtéríteni, de mentesül kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben az általában elvárható.

 

 1. 5. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatni kényszerül, akkor a Megrendelőt a változásról haladéktalanul tájékoztatja a szokásos kommunikációs csatornán.

 

7.6. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő a szerződés lejárta utáni 5. napig nem jelzi a hibát így annak javításéért külön díjat számol fel a Szolgáltató.

 

 1. 7. Szolgáltató rendezvényein rendszeres fotó- és videófelvétel készül, amelyek felhasználásáról Szolgáltató tájékoztatni törekszik a résztvevőket, és amelyek felhasználásába a rendezvény résztvevői a részvételi díj átutalásával beleegyeznek.

 

 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

 1. 1. Ha a Szolgáltató a szerződés megkötése után a program lényeges megváltoztatására kényszerül, akkor a Megrendelő a szolgáltatás megkezdése előtt a változás közlésétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. Ez esetben a befizetett díj levonás nélkül megilleti.

 

 1. 2. Ha a Megrendelő a szerződéstől – a lemondási díj megfizetése mellett – eláll, a szolgáltatásra vonatkozó jogai megszűnnek. 

 

 1. 3. A szolgáltatás során a Megrendelő által 3. személynek okozott kárért a Megrendelő tartozik közvetlen felelősséggel.

 

 1. 4. A Megrendelő köteles a szolgáltatás részleteit tiszteletben tartani.

 

 1. 5. Ha a Megrendelő a szerződés ideje alatt lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, illetve ezek ellenértékére sem tarthat igényt.

 

 1. 6. A Megrendelőnek jogában áll kifogásait, panaszait a kifogásra okot adó esemény helyszínén a Szolgáltató képviselőjének jelezni, melyeket rögtön az észrevétel után jegyzőkönyv formájában írásban rögzíteni kell. Utólagos reklamációt jogkövetkezménnyel a Szolgáltató nem vesz figyelembe.

 

 1. Rendszeres órákat érintő kiegészítések

 

Rendszeres órákon való részvétel esetén bizonyos egyéb szempontok is felmerülnek – amik az egyszeri szolgáltatásoknál nem merülnek fel:

 

 1. 1. Az órák időpontjának módosítása előzetes egyeztetés után lehetséges. Amennyiben egy óra megtartása Szolgáltató miatt meghiúsul, Megrendelőt ezzel kapcsolatban semmilyen kötelezettség nem terheli.

 

 1. 2. Amennyiben Megrendelő szeretné az óra időpontját módosítani, erre az óra megkezdése előtt 48 órával térítésmentesen van lehetősége. 48 órán belüli lemondás esetén elképzelhető, hogy a terembérlésen már nem tudunk módosítani, ebben az esetben megkérjük, hogy az elmaradt órára vonatkozó terembérlési összeget a következő fizetési alkalommal térítse meg. Aznapi lemondás esetén az óra megtartottnak minősül, amelynek összegét nem áll módunkban visszatéríteni. (Természetesen vis maior ok esetén ettől eltekintünk)

 

 1. 3. Az órák egy összegben és részletfizetéssel is fizethetők, a megrendelés az első, legalább 5 alkalmat tartalmazó összeg átutalásakor válik véglegessé.

 

 1. 4. A hangszeres órákon Szolgáltató az órán használt hangszerek rendeltetésszerű használatából indul ki. Amennyiben ettől eltérő használat esetén a hangszerekben kár keletkezik, a kár megtérítése a Szolgáltató illetve a termek Bérbeadói felé a Megrendelő kötelessége.

 

 1. 5. Szolgáltató jelen állás szerint hangszereket nem ad bérbe, jelentkezők számára elvárás, hogy a tanulandó hangszert beszerezzék vagy egyéb úton béreljék. Amennyiben a hangszertanulás ebben a formában nem megvalósítható, úgy Szolgáltató jogosult a képzés megszakítására, a még fel nem használt alkalmak díjának visszafizetése mellett.

 

 1. Lemondási és módosítási feltételek

 

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles az alábbi költségeket megtéríteni: 45-30. naptári nap között a szolgáltatási díj 30 %-át, 29-15. naptári nap között a szolgáltatási díj 60 %-át, 14-8. naptári nap között a szolgáltatási díj 80%-át, 7. naptári napon belül vagy meg nem jelenés esetén a szolgáltatási díj 100 %-át.

 

 1. Felügyeleti szervek

 

Fogyasztóvédelmi hatóság: a területileg illetékes járási hivatalok (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

 

Budapest, 2021. március 31.

 

Juhász Gáborné
Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület