Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület (székhelye: 2903 Komárom, Csendes utca 8) adatkezelő által az ART-TER.EU
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, személyes üzenet.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

I acknowledge the following personal data stored in the user account of Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület (Csendes 8., Komárom, Hungary, 2903) in the user database of ART-TER.EU will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: name, e-mail, personal message.
The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen dokumentum a Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület, mint az ART-Tér Művészeti Szabadiskola & Közösségi Tér fenntartója (továbbiakban: Szolgáltató) adatkezelési tájékoztatója.

 

  1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Neve: Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület 

Székhely: 2903 Komárom, Csendes utca 8.

Telephely: 2900 Komárom, Klapka György út 61A 

Adószám: 18607190-1-11

Nyilvántartási szám: 01-02-0001067

E-mail cím: info@art-ter.eu 

Honlap: https://art-ter.eu

Honlap: https://adomany.art-ter.eu/

 

  1. Fogalom-meghatározások

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez személyes

adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri 

 

  1. Személyes adatok kezelése, adatbiztonság

 

3.1 Az irányadó jogszabályok 

Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, mindenkor a hatályos jogszabályoknak (különösen a Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és a Magyarországon hatályos “a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)) megfelelően jár el.

 

3.2 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

3.2.1 Hírlevél 

Az adatkezelés célja: A Szolgáltatók rendezvényeire való figyelemfelhívás.

Jelenleg a Szolgáltatók hírlevelet kűldenek ki. 

A kezelt adatok köre: név, email, telefonszám (ez utóbbi nem kötelező). 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

3.2.2 A tevékenységgel kapcsolatos belső kommunikáció 

Az adatkezelés célja: A működtetése. 

A kezelt adatok köre: név, email, telefonszám (ez utóbbi nem kötelező). 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

3.2.3 Az ART-Tér szolgáltatásaira történő jelentkezés 

3.2.3.1 Az adatkezelés célja: A szolgáltatás előkészítése, szervezése, kapcsolattartás

A kezelt adatok köre: név, email, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés jogalapja: a képzésre vonatkozó szerződés teljesítése illetve a szerződés előkészítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

3.2.3.2 Az adatkezelés célja: Számlázás

A kezelt adatok köre: Számlázási adatok. 

Az adatkezelés időtartama: Számviteli törvény szerint.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség a Számviteli törvénynek való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

 

3.2.3.3 Az adatkezelés célja: SimplePay fizetés használata

A kezelt adatok köre: Név, email cím, személyes üzenet. 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása és az OTP Mobil Kft szerint: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/.

Az adatkezelés jogalapja: A Simple az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesülettel kötött szerződése alapján jogszabályi kötelezettség a Számviteli törvénynek való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

 

3.3 Adatfeldolgozók Jelenleg nem értelmezhető. 

 

3.4 Adattovábbítás

3.4.1 Törvényi feltételek biztosítása 

A kezelt adatok köre: Törvényileg előírt. 

Az adatkezelés időtartama: Számviteli törvény szerint.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség a Számviteli törvénynek való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

3.4.2 SimplePay fizetési felület 

A kezelt adatok köre: Név, email cím, személyes üzenet. 

Az adatkezelés időtartama: Az OTP Mobil Kft szerint: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/.

Az adatkezelés jogalapja: A Simple az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesülettel kötött szerződése alapján jogszabályi kötelezettség a Számviteli törvénynek való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

 

3.5 Érintettek jogai 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. A felvilágosításkérést, a személyes adatok módosítását és törlését az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@art-ter.eu e-mail címen. 

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg. 

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely az ügyben soron kívül jár el. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap:

http://www.naih.hu 

 

Az Európai Unió más tagállamában élő személyek az adott ország adatvédelmi hatóságához is fordulhatnak.